U Bechyňské dráhy 1505, Tábor 390 02

Agrobio Ortiva 50ml plísně, padlí

Agrobio Ortiva 50ml plísně, padlí

Agrobio Ortiva 50ml plísně, padlí

Kód produktu3590
Hmotnost0,1000
EAN8594013420105
Balení0,0000
Množství na paletě0,0000
Fungicidní přípravek k ochraně zeleniny a okrasných rostlin proti houbovým chorobám.
Dostupnost na hlavním skladě: Na dotaz

229,00 Kč

Cena bez DPH 189,26 Kč

Údaje o nebezpečnosti:
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní pokyny:
P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/ plynu/ mlhy/ par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P304 + P340 + P312 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/ obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Fungicidní přípravek k ochraně zeleniny proti houbovým chorobám.

Účinná látka: azoxystrobin 250 g/l

Jak účinkuje?
Účinná látka azoxystrobin patří do chemické skupiny ß - methoxyakrylátů (strobilurinové deriváty), má systemické a translaminární vlastnosti, zastavuje transport elektronů při dýchání mitochodrií. Účinek je především protektivní a proto musí být použit ještě před nebo na počátku infekce. Azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové infekce. Ošetřené porosty jsou delší dobu zelené („zelený efekt“). Jedná se o širokospektrý fungicid, účinný proti původcům důležitých chorob ze skupin a.Oomycetes Ascomycetes Basidiomycetes Deuteromycetes.


Pro jaké rostliny a choroby je registrován?
 • rajčata (čerň rajčatová, hnědá skvrnitost rajčete, padlí rajčete, plíseň bramborová)
 • paprika (hnědá skvrnitost papriky, sklerotiniová hniloba papriky)
 • okurka (padlí okurky, plíseň okurková)
 • okrasné rostliny (listové skvrnitosti, padlí, rzi, sypavky rodu Lophodermium na borovicích), aj.
  a další plodiny viz. záložka POUŽITÍ


 • Jak jej použít?
 • postřikem rostliny
 • postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
 • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)

 • Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

  Parametry

  • Sazba DPH
   21,00 
  • Objem
   4,00 ml

  Přihlásit odběr novinek

  ...už vám nikdy nic neunikne!!!